Nyheter

Protokoll från årsstämman 19 maj 2022

Protokoll från föreningens årsstämma 19 maj 2022

Föreningens årsstämma hölls den 19 maj 2022 i Lavalhallen, Järla Sjö. Efter mötet serverades närvarande medlemmar en italiensk buffé för att fira föreningens 10-årsjubileum (skulle egentligen ha firats 2021 men av kända orsaker blev det inställt). Det blev ett trevligt tillfälle att träffa nya och ”gamla” medlemmar.

Nedan följer protokollet från stämman.

Hälsningar Styrelsen
Nacka 220608

 

Protokoll – föreningsstämma med medlemmarna i Brf Ekuddshöjden

Datum:

2022-05-19

Plats:

Lavalhallen, Järla Sjö

 

Närvaro:

Enligt närvarolista sid. 3-4

 

 • 1 Mötet öppnas

Ordförande Per Nordengren förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

 

 • 3 Val av stämmoordförande

Per Nordegren valdes till stämmoordförande.

 

 • 4 Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare

Alexander Koba valdes till stämmans sekreterare.

 

 • 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Anette Ström och Hedvig Kärnekull valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

 

 • 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i enlighet med stadgarna.

 

 • 7 Fastställande av röstlängd

45 närvarande medlemmar varav 34 röstberättigade.

 

 • 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

 

 • 9 Revisionsberättelse

Stämman godkände revisionsberättelsen.

 

 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

 

 • 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 • 13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände följande arvode:

Styrelseledamöter – 3,5 prisbasbelopp (2022 års nivå: 48 300 SEK) + sociala avgifter

Valberedningen – 0,25 prisbasbelopp

Extern revisor och revisorssuppleant – enligt faktura

 

 • 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

                      Följande styrelseledamöter avgick:

Siamak Khodayari – avgick som styrelseledamot, 1 år kvarstod av valperiod

 

Stämman godkände följande förslag som valberedningen presenterade:

Per Nordengren – styrelseledamot, omval 2 år

Lillemor Sundt – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod

Roger Holmqvist – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod

Solveig Ekman – styrelseledamot, 1 år (tar över efter Siamak Khodayari)

Alexander Koba – styrelseledamot, omval 2 år

Nina Heiliö-Gustafsson – suppleant, 1 år

 

 • 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman godkände följande förslag till revisor och revisorssuppleant:

Certe Revision AB – revisor och revisorssuppleant 1 år

 

 • 16 Val av valberedning

Stämman godkände följande förslag till valberedning:

Lennart Gustafsson – omval 1 år (sammankallande)

Julia Abrahamsson – omval 1 år

Marie Fogman Göthberg – 1 år

 

 • 17 Motioner och propositioner

Proposition 1. Styrelsen föreslår ett tillägg, som punkt 14, i föreningens ordningsregler:

”14. På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud.”

 

Proposition 1 godkändes av stämman.

 

 • 18 Mötets avslutande

Ordförande Per Nordengren förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:                                                                                Ordförande:

 

_______________________                                                          _______________________

Alexander Koba                                                                              Per Nordengren

 

 

Justeras:                                                                                         Justeras:

 

_______________________                                                          _______________________

Anette Ström                                                                                   Hedvig Kärnekull