När man bor i ett flerfamiljshus är det normalt att ljud från grannarna förekommer. Det är viktigt att både visa hänsyn till sina grannar men även visa tolerans och förståelse för att ljud kan förekomma. Ljud från vardagslivet, enstaka festligheter och renoveringsarbeten är exempel på sådant som är normalt förekommande, liksom ljudet av spädbarnsskrik.

 

Om en granne stör
Om alltför störande ljud förekommer från en granne är det bäst att i första hand själv ta kontakt med den som stör och göra denne uppmärksam på problemet. Ofta kan det vara så att den boende är omedveten om att ljudet är störande för grannarna. Ett rakt möte är oftast bättre än arga lappar.

Om störningarna ändå fortsätter - kontakta styrelsen (om saken inte är akut är föreningens e-postadress den lämpligaste kanalen), . För att Styrelsen ska kunna hantera ärendet på bästa sätt är det viktigt att en händelselogg förs av den boende där det noteras specifika händelser/ exempel på när störningen har skett och vad det gäller (se dokument längre ner på sidan). 

 

Föreningens ordningsregler
För att boendet ska bli så trevligt som möjligt har föreningsstämman tagit fram ett antal trivsel- och ordnings-regler som ska följas av samtliga hushåll i föreningen.

 1. För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro vardagar från klockan 22.00 - 07.00, lördag, söndag och helgdagar från 22.00 - 08.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. För maskiner av olika slag som t.ex. borrmaskiner gäller nattro från klockan 19.00 - 08.00 alla dagar.

 2. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet likväl som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten ska skriftligen meddelas styrelsen för godkännande.

 3. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande inte kan uppskjutas ska jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas härom.

 4. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrätts-innehavare eller bedriva yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

 5. Hushållsavfall ska vara inslaget och slängas i avfallsbehållare. I miljörummet får endast återvinnas sådant för vilket det finns uppmärkta kärl. Övrigt är bostadsrättsinnehavares ansvar att antingen lämna till mobil insamling, återvinningscentral eller spara i eget förråd i väntan på vår- och höststädning, då container ställs upp.

 6. Uppställning av cyklar, barnvagnar mm. skall ställas i där för avsedda platser/utrymmen eller i den egna lägenheten.

 7. Gemensamma utrymmen såsom hisshallar, trapphus mm. skall ur brand- och säkerhets-synpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Cigarettfimpar, snusprillor, skräp och dylikt får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården.

 8. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Inga hundar eller katter får vistas okopplade utomhus och inte heller rastas på föreningens mark.

 9. Uteplats som ingår i upplåtelsen, sköts av respektive bostadsrätts-innehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkong skottas vid behov av respektive lägenhetsinnehavare. Mattor får ej piskas på balkong/uteplats eller skakas från balkong. Blomlådor skall hängas på insidan av räcket, vattnas måttligt så det inte rinner ner på balkongen nedanför. Matning av fåglar på balkongen får ej ske.

 10. El- och gasolgrill är tillåtna på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Kolgrillning får endast ske på anvisad plats på gården. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

 11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd.

 12. Inglasning av balkong, uppsättande av markiser, egen parabol mm. får inte göras på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm. utan styrelsens godkännande.

 13. Bostadsrättsinnehavaren ska rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdas av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplatser, fiber-LAN-anläggning, miljörum och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.

     14. På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud.

 

För ovanstående ordningsregler gäller att:

 • De är komplement till lagar och stadgar
 • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt
 • Styrelsen föreslår till föreningsstämman som antar ordningsregler
 • Grundläggande respekt och hänsyn ska visas grannar emellan
 • Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten

 

 

Ordningsreglerna antogs vid årsstämman år 2014, punkt 14 antogs vid årsstämma år 2022.