Nyheter

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är den 23:e maj.

I senare nyhetsbrev under våren kommer mer detaljerad information om tidpunkt och var mötet kommer att hållas.

 

Tid för inlämning av motion

Eventuella motioner från medlem ska komma Styrelsen tillhanda senast den 1:a mars. Motioner kan läggas i Styrelsens brevlåda på Ekuddsvägen 6 eller mail till .

Miljörum

Som tidigare nämnts är det viktigt att vi håller god ordning i vårt miljörum. Är det överfulla sopkärl är det önskvärt att vänta med att slänga soporna tills kärlen blivit tömda. Vik/stampa ihop stora emballage så att dessa tar så lite utrymme som möjligt.
Kartonger, plast och annat som ska återvinnas och som ställs eller hamnar utanför behållarna plockas inte upp av Prezero utan blir liggande kvar. Det är också av största vikt att vi sorterar och lägger i rätt behållare, och att vi inte lägger ned sådant som betecknas som grovsopor eller annat avfall.

Två gånger om året har vi möjlighet att kasta grovsopor via en container som ställs upp vid Ekgränd 1. För elavfall och farligt avfall mm får vi hänvisa till Nacka kommuns mobila kretsloppscentral och större återvinningsstationer.

 

 

Nacka 2024-02-07
Styrelsen

Överfullt miljörum

På grund av tekniska problem kunde Prezero olyckligtvis inte tömma behållare för pappersåtervinning under fg vecka. Nu har miljörummet svämmat över med kartonger och dylikt vilket omöjliggör att personalen på Prezero kan tömma kärlen. Styrelsen uppmanar därför alla boende i föreningen att inte ställa ned mer sopor i miljörummet förrän tömning av kärlen har utförts. När det är fullt i kärlen så finns andra alternativa platser för återvinning såsom bredvid Plantagen i Sickla eller att avvakta en liten tid.  Vi måste alla hjälpas åt för att miljörummet ska fungera, vi önskar att denna uppmaning verkligen efterlevs. Nu kommer föreningen åsamkas kostnader för hantering av oredan.

 

Styrelsen 2024-02-06

NACKA VATTEN AVFALL

VI TAR HAND OM DIN JULGRAN

Välkommen till vår julgransinsamling

lördag 13/1 kl. 11-17 söndag 14/1 kl. 11–17

Containrar finns uppställda på följande platser: Tack för att du återvinner julen! Nacka vatten och avfall 08-718 90 00 • www.nackavattenavfall.se

På Sicklaön kan du lämna din gran på följande platser:

  • Finntorp, Ryssviksvägen 2
  • Sickla köpkvarter, P-plats El-Giganten (nedre plan vid Magasinet)
  • ICA Ektorp, parkeringen
  • Jarlabergsvägen, vid återvinningsstationen
  • Saltängen, vid återvinningsstationen

Du kan även lämna din gran till kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka 2 månader.

Observera att granar inte får inte läggas på föreningens mark.

Information om nivåer för utdebitering
VA-taxan i Nacka kommun fortsätter att öka. Nacka vatten och avfall höjer taxan med 23% from 2024-01-01. Höjda räntor, renoveringar, utbyggnad och dyrare inköp av vatten och avloppsrening är bakomliggande orsaker.
På deras hemsida kan man läsa att:  ”Avgifterna i VA-taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att avgifterna ska spegla de kostnader som Nacka vatten och avfall har för att kunna ordna och bedriva VA-verksamheten i kommunen.”

Vi som förening följer också självkostnadsprincipen vilket medför att utdebitering av kall- och varmvatten kommer att höjas med motsvarande from årsskiftet.

Nya nivåer fr o m 2024-01-01 blir:
Kallvatten        74 kr/m³
Varmvatten    110 kr/m³

Någon justering för debitering av el görs inte för närvarande, nivån ligger kvar på 1,8 kr/kWh.

 

Brandskyddsbestämmelser
Styrelsen vill göra alla uppmärksamma på att det är absolut förbjudet att förvara saker/föremål i trapphus, hisshallar, entréhallar, ”loftgångar”, då dessa är utrymningsvägar och måste hållas fria från lösa föremål. Brännbara föremål kan också förvärra en brandhärd. Använd barnvagnsrum/cykelrum eller eget förråd i källaren för förvaring av exempelvis pulkor, barnvagnar, cyklar. Se information nedan.

 

Cylindrar för lås in till garage
Lägenhetsnycklarna för samtliga medlemmar ska nu passa cylindrarna till alla dörrar från höghusen A och B ut mot garage.

 

Miljörum
Speciellt nu inför jul- och nyårshelger ber vi er medlemmar att tänka på att vika ihop och platta till tomma pappkartonger så långt som möjligt så att vi kan få plats med avfallet utan att det svämmar över behållarna.
Observera att glödlampor och kasserat husgeråd/heminredning inte får läggas i miljörummet. Detta tas inte om hand av de som tömmer våra sopor.

 

Solceller och energibesparande åtgärder
Till årsstämman inkom en motion angående installation av solceller. Styrelsen har nu låtit utreda frågan. Investeringen för tänkt åtgärd i relation till möjlig effekt gör att pay-off tiden (återbetalningstid på investeringen) beräknas till ca 14 år.
Styrelsen anser att vi för tillfället inte går vidare med solcellsprojektet utan avvaktar.

Under året har styrelsen drivit två större energibesparande projekt: utbyte till LED-belysning i allmänna utrymmen, garage och utemiljöer samt uppgradering av styrsystemet i undercentralen som gör att värmepumparna går effektivare. Dessa investeringar gör att föreningen sänker elförbrukningen med ca 100 000 kWh/år, besparingen beräknas ge en pay-off tid om ca 3-4 år.

 

Ny portkod
Onsdagen den 20 december kommer en ny portkod att börja gälla. Det kommer läggas en lapp i samtligas brevlådor några dagar innan den 20:e med uppgift om ny kod.

 

 

Styrelsen önskar alla en God Jul och Gott Nytt År
Nacka 2023-12-07

 

Bilaga/länk : Skydda dig och dina grannar från brand:

https://rib.msb.se/filer/pdf/25899.pdf

 

Uppdaterade stadgar
Nu kommer de nya stadgarna att publiceras på föreningens hemsida. Förändringarna i stadgarna redovisades till årsstämman i maj och blev beslutade genom den extra föreningsstämman 31: a maj. Stadgarna hittar du under Mitt boende/Stadgar

 

Garagestädning
Måndag den 27:e november mellan kl. 08.00 och 16.00 kommer garaget att städas. Alla med bilar, motorcyklar, cyklar parkerade i garaget uppmanas att under denna tid tillfälligt flytta ut dessa fordon. Detta underlättar enormt för städningen och för att det ska bli riktigt rent. Anslag sitter uppsatta i garage.

 

Mobil kretsloppscentral
På söndag den 12:e november mellan kl. 15.00 och 16.00 kommer Nacka kommuns mobila kretsloppscentral till vändplatsen vid Ekuddsvägen 21-23. Där kan du exempelvis lämna:
textil, skor, väskor
mindre saker till återbruk: böcker, husgeråd, leksaker
smått elavfall och ljuskällor
glas och porslin
farligt avfall, kemikalier (ex ammoniak, avkalkningsmedel)
mindre träföremål
hårdplast
 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-11-09