Nyheter

Protokoll från föreningens årsstämma 19 maj 2022

Föreningens årsstämma hölls den 19 maj 2022 i Lavalhallen, Järla Sjö. Efter mötet serverades närvarande medlemmar en italiensk buffé för att fira föreningens 10-årsjubileum (skulle egentligen ha firats 2021 men av kända orsaker blev det inställt). Det blev ett trevligt tillfälle att träffa nya och ”gamla” medlemmar.

Nedan följer protokollet från stämman.

Hälsningar Styrelsen
Nacka 220608

 

Protokoll – föreningsstämma med medlemmarna i Brf Ekuddshöjden

Datum:

2022-05-19

Plats:

Lavalhallen, Järla Sjö

 

Närvaro:

Enligt närvarolista sid. 3-4

 

 • 1 Mötet öppnas

Ordförande Per Nordengren förklarade mötet öppnat.

 

 • 2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

 

 • 3 Val av stämmoordförande

Per Nordegren valdes till stämmoordförande.

 

 • 4 Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare

Alexander Koba valdes till stämmans sekreterare.

 

 • 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Anette Ström och Hedvig Kärnekull valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

 

 • 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i enlighet med stadgarna.

 

 • 7 Fastställande av röstlängd

45 närvarande medlemmar varav 34 röstberättigade.

 

 • 8 Styrelsens årsredovisning

Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

 

 • 9 Revisionsberättelse

Stämman godkände revisionsberättelsen.

 

 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

 

 • 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

 

 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 • 13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände följande arvode:

Styrelseledamöter – 3,5 prisbasbelopp (2022 års nivå: 48 300 SEK) + sociala avgifter

Valberedningen – 0,25 prisbasbelopp

Extern revisor och revisorssuppleant – enligt faktura

 

 • 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

                      Följande styrelseledamöter avgick:

Siamak Khodayari – avgick som styrelseledamot, 1 år kvarstod av valperiod

 

Stämman godkände följande förslag som valberedningen presenterade:

Per Nordengren – styrelseledamot, omval 2 år

Lillemor Sundt – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod

Roger Holmqvist – styrelseledamot, 1 år kvarstår av valperiod

Solveig Ekman – styrelseledamot, 1 år (tar över efter Siamak Khodayari)

Alexander Koba – styrelseledamot, omval 2 år

Nina Heiliö-Gustafsson – suppleant, 1 år

 

 • 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman godkände följande förslag till revisor och revisorssuppleant:

Certe Revision AB – revisor och revisorssuppleant 1 år

 

 • 16 Val av valberedning

Stämman godkände följande förslag till valberedning:

Lennart Gustafsson – omval 1 år (sammankallande)

Julia Abrahamsson – omval 1 år

Marie Fogman Göthberg – 1 år

 

 • 17 Motioner och propositioner

Proposition 1. Styrelsen föreslår ett tillägg, som punkt 14, i föreningens ordningsregler:

”14. På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud.”

 

Proposition 1 godkändes av stämman.

 

 • 18 Mötets avslutande

Ordförande Per Nordengren förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:                                                                                Ordförande:

 

_______________________                                                          _______________________

Alexander Koba                                                                              Per Nordengren

 

 

Justeras:                                                                                         Justeras:

 

_______________________                                                          _______________________

Anette Ström                                                                                   Hedvig Kärnekull

Nyhetsbrev med information från Styrelsen juni 2022

 

Hjärtstartare

Hjärtstartare har installerats invid anslagstavlor på entréplan i höghusen A och B. Dessa är avsedda att användas vid akut sjukdomsfall. Hjärtstartaren är aktiverad och klar att användas vid behov, man följer den självinstruerande (talande) instruktionen som startar vid användning. Så länge hjärtstartaren blinkar grönt är den redo att användas. Skulle den sluta blinka eller avge pip måste kontakt tas med företaget som levererat apparaten.


OBS! Skåpen till hjärtstartarna är larmade men vid akutläge bortse från detta.

 

Elpris

Höjning av elpriser i lägenheter och elstolpar kommer att ske fr o m 1 juni 2022, detta föranleds av elmarknadens allt högre priser. Nuvarande nivå har legat fast under en längre period och behöver nu korrigeras.
Elpriset per kWh kommer att bli 2,50 kr/kWh inkl moms.

Pris för VV och KV ligger kvar på oförändrad nivå sedan höjningen 2021-06-01:
VV 66,0 kr/m3 inkl moms
KV 30,55 kr/m3 inkl moms

 

Tillägg till Ordningsregler

Vid årsstämman 2022-05-19 bifölls Styrelsens proposition om ett tillägg, punkt 14, i föreningens ordningsregler som lyder:

På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud.

Uppdatering av ordningsregler kommer att ske på hemsidan.

 

Anticimex

Varje medlem som är i behov av dosor mot silverfiskar måste personligen kontakta Anticimex. Detta ingår i vår försäkring utan självrisk. Vid kontakt med Anticimex ange försäkringsbolag Brandkontoret   och föreningsnamn Brf Ekuddshöjden.

 

Gästparkering  

För att göra mer plats åt våra bilparkerande gäster kommer nya parkeringstillstånd för oss boende i föreningen att gälla. Dessa kommer att vara giltiga i 2 timmar och vara i en avvikande färg jämfört tillstånden för tillfälliga besökare.

 

Automatiska dörröppnare

Om entréer med automatiska dörröppnare måste ställas upp för tillfälliga behov, såsom in-/utflytt, måste dörren öppnas manuellt med låsvredet/nyckel och inte via tryckknappen. Om inte detta följs kommer motorerna till dörröppnaren gå sönder.

 

Markarbete vid sopkärl

Buskar och växter kommer att planteras inom kort i slänten bakom sopkärlen vid Ekuddsvägen 6.

 


Trevlig sommar tillönskas alla medlemmar!

 

Nacka i juni 2022

Styrelsen har beställt in skurning och polering av golven i våra hisshallar.

Arbetet kommer att pågå under perioden 2022-06-01 till 2022-06-03.

Hus A: 2022-06-01 till 2022-06-02

Hus B: 2022-06-02 till 2022-06-03

Iakttag försiktighet då blöta golv kan förekomma mellan 08:00-17:00 under dessa dagar.

 

Hälsningar/
Styrelsen

Nacka 2022.05.30

Dürfen Hunde Mango essen?

 

Vill återigen påminna alla medlemmar om att det ej är tillåtet att rasta sina husdjur på föreningens mark.

Hänvisar till punkt 8 i föreningens trivselregler:

Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de inte för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom. Inga hundar eller katter får vistas okopplade utomhus och inte heller rastas på föreningens mark.

 

Hälsningar
Styrelsen

Nacka 2022.05.07

På söndag 8 maj kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen att vara vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23, Ekudden.

Här är hushållen välkomna att lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall.

Har ni möjlighet att spärra av vändplanen så att vi får plats med våra två lastbilar, är vi tacksamma.

Fint om ni även fortsatt kan sprida informationen till era medlemmar. Bifogar turlistan för 2022 som med fördel kan sättas upp på anslagstavlor i entréer eller liknande.

Mer information finns här: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

 

Med vänliga hälsningar,

Heidi Lauronen
Avfallshandläggare
Nacka vatten och avfall AB

___________________________________________

 

TEL 08-718 78 37 / 08-718 90 00
BESÖK Ryssviksvägen 2 B 
POST Nacka vatten och avfall, 131 81 Nacka
E-POST 
WEBB www.nackavattenavfall.se    

NVA logo liggande RGB