Nyheter

Uppgradering i undercentral
Styrelsen har beslutat om en uppgradering av styrsystem i undercentralen, för att kunna optimera energianvändningen avseende uppvärmning och varmvatten.  Arbetet ska vara slutfört under september/oktober.

 

Datum för vårens städdag är 7:e maj
Det känns än så länge rätt långt till vårens aktiviteter, men notera gärna att föreningens gemensamma städdag är söndagen den 7:e maj. Container för grovsopor är bokad till den helgen. Mer info kommer i senare nyhetsbrev.
Kommunens mobila kretsloppscentral finns på plats på vändplatsen vid Ekuddsvägen 21-23 mellan kl. 15-16 den 7:e maj.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-03-14

På söndag 19:e februari kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen att vara vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23, Ekudden. Här är hushållen välkomna att lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall. Mer information finns här: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-02-15

Datum för föreningsstämma 2023 och tid för inlämning av motion
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 11:e maj kl. 18.30. Eventuella motioner från medlem ska vara Styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Motioner kan läggas i Styrelsens brevlåda på Ekuddsvägen 6 eller skickas in via mail till .

Vi kommer att hålla till i Nacka konferenscentrum som ligger i nära anslutning till Nacka sportcentrum och Nacka gymnasium. Exakt adress och plats kommer stå i kallelsen som skickas ut under våren.

 

Utdebitering av el och vatten
Utdebitering avseende förbrukning av el och vatten för december och januari månad kommer på hyresavin med förfallodag 28:e februari. Tyvärr var inte allt på plats för månadsdebitering i januari, men från och med mars kommer månadsdebitering att ske med en månads förskjutning, dvs. förbrukningen för februari månad hamnar på avin med förfallodag 31:a mars.

När vi summerar helåret 2022 konstateras att utdebiteringen för medlemmarna helt är i överensstämmelse med den fakturerade kostnaden.

 

Justering av elpris
Året har börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner.

Styrelsen har beslutat att sänka elpriset från och med februari månad till 1,80 kr/kWh. Denna nivå förutsätter att föreningen erhåller det utlovade elprisstödet om 0,50 kr/kWh, som avser en 12-månadersperiod. Föreningen förskotterar därmed elprisstödet till alla medlemmar. Precis som tidigare sker löpande uppföljning av faktisk kostnad och utdebiterad nivå och justeringar kan komma att ske under året.

Nivå på utdebitering av varm- och kallvatten är oförändrade.

Utdebitering kommer således från och med 1:a februari 2023 uppgå till (inkl. moms och övriga påslag):
El: 1,80 kr/kWh
Varmvatten: 82 kr/m³
Kallvatten: 50 kr/m³

 

Belysning
Under vårvinter kommer arbete utföras med att byta ut ljuskällorna i allmänna utrymmen, garage med mera till energisnål LED belysning.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-02-08

Elpriser och justering av utdebiteringsnivå
Efter december månads mycket höga kostnader på el på den Nordiska elbörsen, har kostnadsnivån under inledningen på januari varit lägre. Från och med januari kommer därför utdebiteringen i föreningen att sänkas från 5,0 kr till 3,50 kr/kWh, inklusive nätavgift, certifikat, skatt, moms mm.
Som vi beskrev i nyhetsbrevet i december ska utdebiteringen spegla självkostnaden för medlemmarna, men att eftersläpning mellan fakturering och debitering gör att korrigeringar kan ske i efterskott.

Nivå på utdebitering av varm- och kallvatten är oförändrade.

Utdebitering kommer således från och med 1 januari 2023 uppgå till (inkl. moms och övriga påslag):
El: 3,50 kr/kWh
Varmvatten: 82 kr/m³
Kallvatten: 50 kr/m³

 

Lås till avfallsbehållarna
Efter ett ihållande regn och påföljande minusgrader blev tyvärr låsen till avfallsbehållarna isbelagda och svåra att öppna. Nu finns nya skydd för låsen på plats så förhoppningsvis undviks detta framöver, men skulle händelsen upprepa sig så kanske lite värme kan hjälpa till vid upptining.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-01-11