Nyheter

Postboxar
Nya postboxar till låghusen är beställda och kommer att monteras under våren.


Byte av armaturer
Arbetet har påbörjats för ett utbyte till LED-armaturer och belysning i garage och allmänna utrymmen. Vid installation kan elektriciteten till dessa lampor behöva brytas vid kortare tidpunkter, vilket vi hoppas på förståelse för.


Städdag
Nu på söndag den 7:e maj är det städdag, vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats för föreningen. Container för grovsopor finns uppställd på Ekgränd 1 helgen 5-7 maj.


Årsstämma

En sista påminnelse om årsstämman som äger rum nästa vecka den 11:e maj i Nacka konferenscentrum, Griffelvägen 11. Stämman börjar kl. 18.30 och kaffe serveras från ca 18.15. Välkomna!


Flaggning
Styrelsen undrar om det finns någon medlem i föreningen som skulle vilja ta på sig ansvaret att hissa den svenska flaggan på flaggdagar? Uppdraget bör utföras av en medlem som oftast är hemma under flaggdagar för att kunna säkerställa att flaggan hissas upp och hissas ner vid rätt tidpunkter. Skicka ett mail till styrelsemailen eller hör av dig till någon av oss i styrelsen om uppdraget lockar.


Mobila kretsloppscentralen
Söndag 7:e maj kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen till Ekudden vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23
Där kan du lämna farligt avfall mm som inte får slängas i föreningens grovsopscontainer. Mer info finns under följande länk till Nacka Vatten och Avfall:
https://www.nacka.se/48f898/globalassets/nackavattenavfall/dokument/avfall/mobil-klc-turlista-2023.pdf


Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-05-03

VALBEREDNINGEN SÖKER INTRESSERADE!

Vill du påverka och förbättra boendemiljön i föreningen och få värdefull erfarenhet av hur en stor bostadsrättsförening fungerar?

Då ska du delta i styrelsearbetet i Brf Ekuddshöjden, en bostadsrättsförening med 135 lägenheter.

Vi välkomnar särskilt nytänkande och öppenhet gentemot medlemmarna för att öka allas engagemang.

Styrelsemöten genomförs 1 gång/månad.

Nu behöver styrelsen kompletteras med flera platser och valberedningen behöver kompletteras med en plats, så passa på att söka och visa intresse!

Platsen som suppleant är ett ypperligt tillfälle att lära sig hur styrelsearbetet fungerar, för att senare söka plats som ordinarie ledamot.

Din uppgift som valberedare är att arbeta fram förslag till kandidater, ledamöter och suppleanter, inför årsstämman.

ÅRSSTÄMMAN ÄGER RUM TORSDAG 11 MAJ 2023!

Är du intresserad? Tveka inte att maila, ringa eller sms:a om intresseanmälan eller om du har frågor till oss i valberedningen.

Julia Abrahamsson
070- 769 24 46


Marie Fogman Göthberg
073- 940 42 02

Utdebitering av kostnad för vatten
Nacka Vatten och Avfall har höjt taxor för vatten med 20% för 2023 och på deras hemsida kan man läsa följande:

Våra taxor tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att intäkterna ska balanseras mot de utgifter Nacka vatten och avfall har för att kunna genomföra det uppdrag vi har i kommunen.

De kommande åren kommer kostnaderna att öka för bland annat inköp av dricksvatten, rening av avloppsvatten, räntor och elektricitet. Med de ökade kostnaderna behöver VA-taxan därför justeras genom höjda avgifter. Dessutom utvecklar och förbättrar vi ständigt våra VA-anläggningar för att kunna erbjuda våra kunder tjänster till rätt kvalitet. I ett växande Nacka är detta också en anledning till att taxorna höjs.”

Utdebiteringen av kostnad för vatten i föreningen följer självkostnadsprincipen och därmed måste vi höja utdebitering med motsvarande nivå för att möta upp de ökade kostnaderna.

Från och med 1:a april gäller följande utdebitering
Varmvatten: 92 kr/m³
Kallvatten: 60 kr/m³

Städdag söndag 7:e maj
Vårens städdag kommer som tidigare nämnts äga rum söndagen den 7 maj.
Vi samlas kl. 10 på innergården för att gemensamt göra fint såväl ute som inne. Vi avslutar vid 12-tiden med att grilla korv. Container för grovsopor kommer att finnas på plats under helgen på Ekgränd 1.
Mer detaljerad information kommer att sättas upp på anslagstavlor och i hissar.

Föreningsstämma torsdag 11:e maj
Årets föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 11:e maj kl. 18.30 i Nacka konferenscentrum. Kaffe med dopp kommer att serveras från
ca kl. 18.00. Årsredovisning och kallelse till stämman kommer delas ut i respektive medlems brevlåda. Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

Skräp och sopor
Tyvärr har föreningen återkommande problem med skräp och sopor som inte slängs i våra sopkärl eller på grovsopinsamlingar utan hamnar där de inte hör hemma; i garage, övriga allmänna utrymmen, miljörum med mera. Det ger ett tråkigt och negativt intryck. Styrelsen har därför beslutat att påkalla snabbare insatser för att ta bort skräpet. Detta kommer medföra ökade kostnader för föreningen. Information om nivån på dessa kostnader kommer att redovisas till medlemmarna vid årets slut. Föreningen slipper dessa onödiga utgifter om alla ser till att slänga sitt skräp på rätt plats.

Information från Telia om teknisk flytt i Telias nät
"Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam kommunikationsplattform för fiber.

Det är nu dags för ert nät hos Ekuddshöjden, BRF att migreras över till den nya plattformen.
För er som är nätägare (fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter. Vi behöver ingen tillgång till er fastighet, utan gör detta centralt.
Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. 

Datum: 19 april Tid mellan 08.00 - 17.00

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 020-20 20 70 eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa."

 

Påskhälsningar Styrelsen
Nacka 2023-04-05

 

Uppdaterad kontaktinfo till valberedningen:

Marie Fogman Göthberg

Julia Abrahamsson

 

 

Uppgradering i undercentral
Styrelsen har beslutat om en uppgradering av styrsystem i undercentralen, för att kunna optimera energianvändningen avseende uppvärmning och varmvatten.  Arbetet ska vara slutfört under september/oktober.

 

Datum för vårens städdag är 7:e maj
Det känns än så länge rätt långt till vårens aktiviteter, men notera gärna att föreningens gemensamma städdag är söndagen den 7:e maj. Container för grovsopor är bokad till den helgen. Mer info kommer i senare nyhetsbrev.
Kommunens mobila kretsloppscentral finns på plats på vändplatsen vid Ekuddsvägen 21-23 mellan kl. 15-16 den 7:e maj.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-03-14