Nyheter

Obs, gäller enbart boende i låghusen.

Nu har de nya postlådorna monterats. Namn kommer att sättas upp på lådorna i helgen och nya nycklar kan hämtas måndag 25/9 mellan kl 18-20 i styrelserummet på garageplan -1 mot Ekgränd 1. (Lapp kommer att finnas på dörren)

Skulle du ha förhinder att komma denna tid så hör av dig till styrelsemailen

 

Hälsningar Styrelsen

Nacka 2023-09-23

Ingen städdag i höst

Vi pausar höstens städdag och återkommer i vår med en ny städdag i föreningen. Vi har ett uppdaterat avtal för städrutiner på plats vilket gör att moment som vi tidigare har utfört på städdagar nu ingår i avtalet.

 

Container för grovsopor

Helgen 13-15 oktober kommer det att finnas en container för grovsopor uppställd på Ekgränd 1. Observera att elavfall, färger, farligt avfall inte får slängas i containern. Nackas mobila kretsloppscentral kommer till Ekudden 12 november och där kan allt sådant lämnas in.

 

Miljörum

Rengöring av behållare för plaståtervinning är beställd. Tänk på att tömma förpackningar innan de slängs för återvinning.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-09-11

Nya handtag till dörrarna från garaget till hisshallarna

På årsmötet beslutades att ändra till enhandsfattning på de dörrar som går från garage in till hisshallarna. Beställning av denna åtgärd kommer att göras nu i höst. Det kommer fortsatt vara en låst dörr från hisshall till garage, detta är ett säkerhetskrav.

 

Inglasning av balkonger

Just nu finns det tre intresseanmälningar för att glasa in balkonger. För att arbete ska kunna påbörjas av Hogstad Aluminium behövs fem anmälningar. Se mer information under hemsidan www.brfekuddshojden.se/mitt-boende/balkonginglasning.
Skicka ett mail till om du också vill glasa in balkongen.

 

Belysning

Nu är arbetet med byte till LED klart i garage och allmänna utrymmen. Återstår de utvändiga belysningsstolparna.

 

Nya postboxar till boende i låghusen

Arbetet med byte till nya postboxar hanns tyvärr inte med innan semestrar, men kommer att göras nu på sensommaren/tidig höst.

 

Uppgradering av undercentral

Arbetet med en uppgradering av undercentral i syfte att energioptimera värmeförbrukningen har utförts, och med driftsättning i höst.

 

Automatiska dörröppnare på entrédörrarna

Vid fel på dessa dörröppnare skall styrelsen kontaktas.

 

Sensommarhälsningar Styrelsen
Nacka 2023-08-17

Garagestädning
Måndag den 19:e juni mellan kl 08.00 och 16.00 kommer garaget att städas. Alla med bilar, motorcyklar, cyklar parkerade i garaget uppmanas att under denna tid tillfälligt flytta ut dessa fordon. Detta underlättar enormt för städningen och för att det ska bli riktigt rent. Anslag kommer att sättas upp i garage och hissar.

 

Nya postboxar till boende i låghusen
De gamla postboxarna för boende i låghusen är nu på gång att bytas till nya, som just levererats. Målet är att de nya postboxarna kommer att vara på plats inom en snar framtid. Mer information kommer direkt till berörda lägenheter.

 

Belysning
Byte av armatur och belysning till energisnål LED pågår för fullt och snart är bytet klart på garagevåningarna. En klar förbättring då energiförbrukningen minskar, samtidigt som vi får en ljusare miljö!

 

Parkeringstillstånd
Var gärna ute i lite god tid om nya parkeringstillstånd behövs inför sommaren.  Semestrar mm gör att det kan dröja lite innan vi kan ordna med nya lappar.

 

Omhändertagna cyklar på städdagen
Skulle du sakna din cykel så finns information om hur du går tillväga i ett tidigare nyhetsinlägg från den 7:e maj.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-06-05

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: tisdag 30 maj 2023 kl 18.30

Lokal: Styrelserummet garageplan -1, Ekgränd

 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut om nya stadgar i enlighet med den proposition som styrelsen föredrog på ordinarie föreningsstämma 11 maj 2023
  9. Stämmans avslutande

 

 

Nacka den 12 maj 2023

 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ekuddshöjden