Nyheter

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum och tid: tisdag 30 maj 2023 kl 18.30

Lokal: Styrelserummet garageplan -1, Ekgränd

 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut om nya stadgar i enlighet med den proposition som styrelsen föredrog på ordinarie föreningsstämma 11 maj 2023
  9. Stämmans avslutande

 

 

Nacka den 12 maj 2023

 

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ekuddshöjden