Nyheter

Nyhetsbrev från Styrelsen april 2023

Utdebitering av kostnad för vatten
Nacka Vatten och Avfall har höjt taxor för vatten med 20% för 2023 och på deras hemsida kan man läsa följande:

Våra taxor tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att intäkterna ska balanseras mot de utgifter Nacka vatten och avfall har för att kunna genomföra det uppdrag vi har i kommunen.

De kommande åren kommer kostnaderna att öka för bland annat inköp av dricksvatten, rening av avloppsvatten, räntor och elektricitet. Med de ökade kostnaderna behöver VA-taxan därför justeras genom höjda avgifter. Dessutom utvecklar och förbättrar vi ständigt våra VA-anläggningar för att kunna erbjuda våra kunder tjänster till rätt kvalitet. I ett växande Nacka är detta också en anledning till att taxorna höjs.”

Utdebiteringen av kostnad för vatten i föreningen följer självkostnadsprincipen och därmed måste vi höja utdebitering med motsvarande nivå för att möta upp de ökade kostnaderna.

Från och med 1:a april gäller följande utdebitering
Varmvatten: 92 kr/m³
Kallvatten: 60 kr/m³

Städdag söndag 7:e maj
Vårens städdag kommer som tidigare nämnts äga rum söndagen den 7 maj.
Vi samlas kl. 10 på innergården för att gemensamt göra fint såväl ute som inne. Vi avslutar vid 12-tiden med att grilla korv. Container för grovsopor kommer att finnas på plats under helgen på Ekgränd 1.
Mer detaljerad information kommer att sättas upp på anslagstavlor och i hissar.

Föreningsstämma torsdag 11:e maj
Årets föreningsstämman kommer att äga rum torsdagen den 11:e maj kl. 18.30 i Nacka konferenscentrum. Kaffe med dopp kommer att serveras från
ca kl. 18.00. Årsredovisning och kallelse till stämman kommer delas ut i respektive medlems brevlåda. Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

Skräp och sopor
Tyvärr har föreningen återkommande problem med skräp och sopor som inte slängs i våra sopkärl eller på grovsopinsamlingar utan hamnar där de inte hör hemma; i garage, övriga allmänna utrymmen, miljörum med mera. Det ger ett tråkigt och negativt intryck. Styrelsen har därför beslutat att påkalla snabbare insatser för att ta bort skräpet. Detta kommer medföra ökade kostnader för föreningen. Information om nivån på dessa kostnader kommer att redovisas till medlemmarna vid årets slut. Föreningen slipper dessa onödiga utgifter om alla ser till att slänga sitt skräp på rätt plats.

Information från Telia om teknisk flytt i Telias nät
"Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam kommunikationsplattform för fiber.

Det är nu dags för ert nät hos Ekuddshöjden, BRF att migreras över till den nya plattformen.
För er som är nätägare (fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter. Vi behöver ingen tillgång till er fastighet, utan gör detta centralt.
Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning. 

Datum: 19 april Tid mellan 08.00 - 17.00

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 020-20 20 70 eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa."

 

Påskhälsningar Styrelsen
Nacka 2023-04-05